Aktualności

05-09-2011

Z obrad Rady Miasta

Z obrad Rady Miasta

Ostatniego dnia sierpnia na swojej jedenastej w tej kadencji sesji spotkali się radni Rady Miasta Siedlce. Na wstępie sesji odbyła się miła uroczystość.

Za zasługi dla rugby

Sekretarz generalny Polskiego Związku Rugby, Grzegorz Borkowski  wręczył prezydentowi Siedlec Wojciechowi Kudelskiemu, złotą Honorową Odznakę PZR. Srebrne otrzymali przewodniczący Rady Miasta Piotr Karaś i Leszek Czaplicki. Prezes MKS Pogoń Artur Ryczywolski, odebrał w imieniu nieobecnych na sesji, odznaki przyznane zasłużonym dla rozwoju rugby w naszym mieście: Dariuszowi Stachurze, Januszowi Dąbrowskiemu i Romualdowi Czaplickiemu.

Dyskusja o planach zagospodarowania

Długo trwała dyskusja nad przyjęciem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Wojska Polskiego. Ten niezwykle istotny dla rozwoju miasta dokument opracowywany był dwa lata. Plan obejmuje tereny ograniczone ul. Piłsudskiego, Armii Krajowej, 3 Maja, Kilińskiego, północną stroną terenów kolejowych, aż do wiaduktu na ul. Warszawskiej. Właściciele nieruchomości w międzyczasie wnieśli kilkaset zarzutów i wniosków do pierwotnej wersji zaproponowanej przez projektanta. Część z nich została uwzględniona w opracowaniu, kilka musiało zostać odrzuconych. Chodzi tu głównie o sprawę ulicy Głuchej, której umieszczenie w planie było konieczne, ale nie zadowoliło właścicieli nieruchomości położonych w tym kwartale.

- Uchwalenie planu zagospodarowania śródmieścia naszego miasta to sztuka poszukiwania kompromisu - powiedział prezydent Wojciech Kudelski apelując do radnych o przyjęcie planu. - Musimy pogodzić interesy miasta, jako zbiorowości wszystkich mieszkańców i interesy właścicieli terenów. Ład przestrzenny wprowadzony planem miejscowym w tej części Siedlec to podstawa rozwoju śródmieścia.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wprowadził kilka interesujących rozwiązań. Należy do nich przede wszystkim zaprojektowanie dwóch dróg, które pozwolą na uruchomienie mało wykorzystanych terenów położonych po północnej stronie terenów kolejowych. Jedna z ulic połączy Plac Zdanowskiego z zaprojektowanym rondem u zbiegu ulic Wojska Polskiego, 3 Maja i Świętojańskiej. Druga, która częściowo pokrywa się z gruntową ul. Grabowskiego będzie miała wylot przy wiadukcie warszawskim. W planie znalazła się także nowa lokalizacja dla dworca autobusowego. Przeznaczono na to rozwiązanie teren w bezpośrednim pobliżu stacji kolejowej, za obecną pocztą. Będzie tam możliwość wybudowania także parkingu wielopoziomowego. W trakcie dyskusji projektant planu, architekt Bartosz Rosłan, wyjaśnił także przyszłość terenu, na którym mieści się obecnie Dworzec PKS. - W planie zagospodarowania teren ten został przeznaczony pod usługi kultury - powiedział. - Opracowanie nie przesądza jakie konkretnie powstaną tam obiekty. Uważamy, że ten teren położony w ścisłym centrum Siedlec jest niezwykle cenny i wzorem innych miast powinien zostać przeznaczony właśnie pod inwestycje z szeroko rozumianej kultury. Oczywiście uchwalenie planu nie przesądza o likwidacji Dworca PKS. Dopóki właściciel terenu będzie miał wolę prowadzenia tam dotychczasowych usług, będzie mógł to czynić. Nie będzie mógł jednak rozbudować dworca, a jedynie dokonywać remontów istniejącej substancji. Radni w głosowaniu jednogłośnie przyjęli propozycję planu przedstawioną przez projektanta.

Będą sukiennice?

Prezydent Siedlec wystąpił do Rady Miasta z inicjatywą przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ulicami: Piłsudskiego, Asza, Pułaskiego i Kochanowskiego w Siedlcach. Wyznaczony zasięg terytorialny planu obejmuje powierzchnię wynoszącą około 2,7 ha. Granice terenu stanowią obszar centralny miasta, obejmujący historyczny układ ulic, część historycznych założeń urbanistycznych, a równocześnie możliwy do kształtowania jako nowoczesne centrum identyfikacji i integracji mieszkańców. Dal tego terenu istnieje uchwalony przed siedmioma laty aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Do tej pory nie udało się zachęcić nikogo z inwestorów do zagospodarowania najważniejszego w mieście Placu gen. Sikorskiego. Z pewnością wpływ na to ma rozproszenie własności terenu. Władze miasta przez trzy miesiące prowadziły rozmowy z PSS Społem, do którego należą tereny położone na obrzeżach Placu. Nie udało się jednak doprowadzić do podjęcia wspólnej inwestycji. Władze Siedlec zdecydowały się na podjęcie prac zmierzających do wybudowania tu nowego ratusza wraz z częścią komercyjną i podziemnym parkingiem oraz utworzenie placu, na którym mogłyby odbywać się imprezy masowe. Nie będzie to jednak tania inwestycja. Jej szacunkowy koszt zamknąłby się kwotą ok. 50 mln zł. Warto zauważyć, że w tym miejscu do września 1939 roku stał tzw. "nowy ratusz”. Został on jednak zbombardowany przez niemieckie samoloty 3 września 1939 roku, a następnie rozebrany.

W trakcie sesji prezydent Kudelski zwracając się do radnych stwierdził, że ponowne zagospodarowanie Placu Sikorskiego to konieczność. - Obecnie Urząd Miasta zlokalizowany jest w trzech miejscach, to rodzi spore utrudnienia dla interesantów. Planowaliśmy rozbudowę główną siedzibę przy Skwerze Niepodległości, okazuje się jednak, że koszt takiej inwestycji to blisko 37 mln zł, nie licząc budowy podziemnego parkingu, którego wybudowanie w tym miejscu byłoby trudne. W tej sytuacji zrodziła koncepcja wybudowania nowego obiektu, a dotychczasowa zostałaby sprzedana.

Przewidywane regulacje w zakresie warunków zabudowy pozwolą na odtworzenie ratusza miejskiego. Zmiany będą dotyczyły uwzględnienia przekształcenia odcinka ulicy Piłsudskiego, z ulicy klasy głównej w ulicę lokalną. Modyfikacją będzie również rozważana możliwość zaniechania planowanego włączenia ulicy Kilińskiego w kompozycję przestrzenną Placu Sikorskiego i właściwego zapewnienia przepustowości istniejących ulic i skrzyżowań. Wiąże się to z faktem realizacji tunelu pod torami kolejowymi, przebiegającego pomiędzy ulicą Kilińskiego i ulicą Składową w związku z modernizacją stacji Siedlce.

Działki na sprzedaż

W trakcie sesji Radni podjęli decyzje o sprzedaży nieruchomości. Do przetargu wystawione zostaną dwie, atrakcyjnie położone niezabudowane działki przy ul. Starowiejskiej (naprzeciw Kaplicy Ogińskich) o pow. 0,1086 ha i 0,0214 ha. Sprzedana zostanie także część terenów przy ul. Piaski Zamiejskie przejętych przed laty od wspólnoty gruntowej. Duża działka bo o powierzchni 12,1468 ha przeznaczona jest pod budownictwo mieszkaniowe. Jeśli nabędzie ją któryś z deweloperów to może tu powstać kolejne atrakcyjne osiedle, tym bardziej, że teren jest w pełni uzbrojony.

Na sesji stanęła także sprzedaż udziałów w nieruchomości po byłym hotelu Pogoń. Przed rokiem odbył się przetarg na sprzedaż terenów po byłym stadionie przy ul. Wojskowej. Miasto Siedlce uzyskało za teren o powierzchni 2,1265 ha bardzo dobrą cenę 30,3 mln zł. Nabywcą zostało Przedsiębiorstwo Budowlane Konstanty Strus. W tym samym przetargu oferowano do sprzedaży 49 procent udziałów w nieruchomości zabudowanej hotelem. Cena wywoławcza wynosiła 2,2 mln zł. Do przetargu nikt nie przystąpił. Po pół roku, 4 marca odbyła się kolejna licytacja, a cenę obniżono o 20 procent. Tu także nie zgłosił się żaden oferent. Współwłaściciel nieruchomości (PB K. Strus) 23 marca wystąpił z prośbą o wyrażenie zgody na rozbiórkę budynku z powodu katastrofalnego stanu technicznego budynku, postępującej dewastacji oraz braku możliwości zapewnienia pełnego bezpieczeństwa osobom, które nielegalnie w tym budynku przebywają. Zobowiązał się również do przeprowadzenia prac rozbiórkowych na własny koszt. Na powyższe została wyrażona zgoda i po otrzymaniu prawomocnej decyzji zostały wykonane prace rozbiórkowe. 17 maja współwłaściciel nieruchomości zwrócił się z prośbą o zbycie udziału na jego rzecz. Uzasadnił to możliwością racjonalnego zagospodarowania przedmiotowej działki, która miałaby być włączona do galerii handlowo-usługowej W celu określenia wartości udziału został sporządzony operat szacunkowy wartości udziału w nieruchomości. Rzeczoznawca majątkowy określił jego wartość na kwotę 67 856 zł (509,12 zł/m2), Prezydent Miasta Siedlce ustalił cenę sprzedaży udziału w nieruchomości w wysokości na 233 700 zł (1753,45 zł/m2)

Rada Społeczna ZOZ

Nową przewodniczącą Rady Społecznej SP ZOZ w Siedlcach została wiceprezydent Anna Sochacka. Członkami wybrano Emilię Lewczuk (przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego), wiceprzewodniczącego Rady Miasta Bogumiła Kacprzaka i radnego Marka Kordeckiego oraz Włodzimierza Drabarka (członka Zarządu Powiatu) i Benona Kuklę (radnego Rady Powiatu). Początkowo kandydatem do Rady Społecznej był radny Jacek Garbaczewski, ale zrezygnował on przed sesją, jak wyjaśnił z przyczyn osobistych. W jego miejsce radni wybrali Marka Kordeckiego.

Źródło: dd

« Powrót