Aktualności

19-09-2017

Wymień stary kocioł

Wymień stary kocioł

Prezydent Miasta ogłasza nabór wniosków do programu modernizacji indywidualnych kotłowni - wymiany kotłów lub palenisk węglowych. Można je składać do 30 listopada br.


Prezydent Miasta Siedlce informuje, że do dnia 30 listopada 2017 r. będą przyjmowane wnioski o przyznanie dofinansowania do wymiany starych kotłów lub palenisk węglowych na gazowe, olejowe lub opalane biomasą służących do ogrzewania jednorodzinnych budynków mieszkalnych i przygotowania ciepłej wody użytkowej na nieruchomościach znajdujących się w granicach miasta Siedlce. (wniosek w załączniku)

Dofinansowanie do wymiany kotłów lub starych palenisk węglowych możliwe jest w ramach programu: „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenia emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni”. Realizacja zadania planowana jest w 2018 roku, po uzyskaniu środków finansowych w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Dofinansowanie pokrywa 75% kosztów kwalifikowanych, jednakże nie więcej niż 5.000 zł (brutto) na jednego korzystającego bezpośrednio z przyznanej dotacji.

Druki wniosków dostępne są również w Biurze Obsługi Interesanta, stanowisko nr 5 i w punkcie informacyjnym Urzędu Miasta Siedlce Skwer Niepodległości 2 oraz na stronie internetowej www.siedlce.pl w zakładce ochrona środowiska. Więcej informacji można uzyskać telefonicznie pod nr: 25 794 39 11 lub 25 794 39 41.
 

INFORMACJA

Dotycząca naboru do programu modernizacji kotłowni - wymiany kotłów lub palenisk węglowych w ramach programu „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenia emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni”.

Koszty kwalifikowane (czyli koszty objęte dotacją) obejmują wyłącznie:
- koszt zakupu kotła oraz czujnika tlenku węgla (czadu), bez elementów dodatkowych takich jak np. zasobnik c.w.u. lub podajnik, sterownik.

Koszty niekwalifikowane (czyli koszty nieobjęte dotacją):
- koszt przygotowania dokumentacji technicznej stanowiącej element realizacji inwestycji,
- elementy dodatkowe do kotła takie jak np. zasobnik c.w.u. lub podajnik, demontaż starej instalacji źródła ciepła,
- zakup i montaż nowej instalacji technologicznej kotłowni wraz z niezbędną aparaturą kontrolno-pomiarową, instalacją elektryczną w obrębie kotłowni oraz zbiornikami na paliwo,
- roboty instalacyjne wewnątrz obiektów - modernizacja instalacji c.o. i c.w.u.,
- koszt przyłącza do sieci,
- rozruch technologiczny instalacji i urządzeń,
- koszt nadzoru nad realizacją inwestycji.

Rodzaje przedsięwzięć:
- wymiana kotłowni lub palenisk węglowych na gazowe, olejowe lub opalane biomasą,
- zastąpienie pieców gazowych, olejowych lub opalanych biomasą na źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (z wyłączeniem montażu pieca na węgiel lub eko-groszek).

Uwaga - wyłączenia:
- projekt dotyczy wymiany pieca, a nie wyłącznie zakupu (trzeba mieć stary piec żeby można było go zmodernizować, projekt nie dotyczy nowo budowanych budynków mieszkalnych);
- dotacja nie obejmuje montażu kotła na węgiel lub eko-groszek!;
- w miejscu realizowanego zadania nie może być prowadzona, jak również zarejestrowana działalność gospodarcza! Kryterium to dotyczy również okresu 5 lat po zrealizowaniu zadania, pod rygorem utraty całości kwoty dofinansowania;
- program nie dotyczy modernizacji źródeł ciepła w nieruchomościach wykorzystywanych sezonowo np. domów letniskowych!

Ostateczny termin podłączenia i uruchomienia kotła przez mieszkańca najpóźniej
do 30.11.2018 r.

 

Zadania Miasta:
- pozyskanie dotacji z WFOŚiGW w Warszawie,
- wybór dostawcy, który dostarczy piec, na nieruchomość mieszkańca.

Zadania Mieszkańca:
- organizacja prac i zatrudnienie odpowiednich osób (np. hydraulika),
- poniesie koszt zakupu pieca (i czujnika czadu) w części nieobjętej dotacją (tzn. 25% kosztu, bądź - w przypadku, gdy koszt kotła przekroczy 5 000 zł - różnicę między całkowitym kosztem zakupu źródła ciepła a kwotą 5 000 zł),
- poniesie całość kosztów związanych z robotami i montażem nowego pieca oraz utylizacją starego pieca.

Przykład:
Mieszkaniec planuje zakup kotła i czujnika czadu za 5.000 zł brutto. Wg programu dotacja wynosi 75%, ale nie więcej niż 5.000 zł czyli mieszkaniec otrzymuje dotację:
75% x 5.000 = 3.750 zł. Natomiast 25% opłaca sam, czyli 1.250 zł oraz pozostałe koszty wynikające z montażu itp.

Mieszkaniec planuje zakup kotła i czujnika czadu za 10.000 zł brutto. Wg programu dotacja wynosi 75%, ale nie więcej niż 5.000 zł czyli mieszkaniec otrzymuje dotację maksymalną, czyli: 5.000 zł. Natomiast pozostałą część opłaca sam, czyli 5.000 zł oraz pozostałe koszty wynikające z montażu itp.

Zakup kotłów realizowany będzie przez Miasto Siedlce po wyborze najkorzystniejszej oferty,
o ile Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udzieli dofinansowania.

Termin i miejsce składania wniosków:
Druki wniosków dostępne są w Biurze Obsługi Interesanta, stanowisko nr 5 i punkt informacyjny Urzędu Miasta Siedlce Skwer Niepodległości 2 oraz na stronie internetowej www.siedlce.pl w zakładce ochrona środowiska.
Formularze należy składać do dnia 30 listopada 2017 r.

Zgłoszenia będą rozpatrywane i analizowanie - proszę czekać na kontakt ze strony Urzędu Miasta Siedlce. Z osobami, które zostaną zakwalifikowane do projektu będzie podpisana umowa regulująca zobowiązania wynikające z dostawy kotła.
Prezydent Miasta Siedlce zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji programu w przypadku nie otrzymania dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Załączniki:

« Powrót