Aktualności

24-11-2017

Sesja dobrych decyzji

Sesja dobrych decyzji

To była sesja pozytywnych decyzji i informacji. Radni m.in. wyrazili zgodę na sprzedaż Caritasowi działki przy ul. Budowlanej i podnieśli dodatki motywacyjne nauczycielom szkół podstawowych. Informacje, jakie przedstawiły instytucje i jednostki samorządowe były równie optymistyczne: maleje bezrobocie, a stan zieleni miejskiej jest dobry.

42 sesja Rady Miasta 24 listopada była przedostatnią w tym roku. Tak jak co miesiąc i tym razem blisko 5-godzinne obrady można było po raz kolejny obserwować na żywo w internecie.

Bezrobocie najniższe od lat

Z "Informacji o stanie bezrobocia w mieście Siedlce" radni dowiedzieli się, że w bieżącym roku mamy do czynienia z dalszym spadkiem stopy bezrobocia w Siedlcach. Na koniec września 2017 r. wyniosła ona 6,0% i zmniejszyła się w stosunku do września 2016 r. aż o 1,2 punktu procentowego. Na koniec września br. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Siedlcach zarejestrowanych w Siedlcach było 2195 osób bezrobotnych. W stosunku do 2016 r. zanotowano spadek liczby bezrobotnych o 14 %. Kobiety stanowią 55,0% ogółu bezrobotnych.

W okresie od stycznia do września 2017 roku wpłynęły do urzędu 5922 oferty pracy. W stosunku do roku 2016 zanotowano wzrost o 7,4%. Większość ofert pochodziło z terenu miasta Siedlce (64,8%). Najwięcej ofert pracy dot. zawodów tj.: pracownik wykonujący prace proste – 111 ofert, sprzedawca – 110 ofert, spawacz – 110 ofert. Siedlecki PUP w 2017 roku na realizację aktywnych programów rynku pracy pozyskał kwotą 9.856.800 zł. Urząd skupił się głównie na finansowaniu działań mających na celu dostosowanie kwalifikacji bezrobotnych oraz pracowników do potrzeb rynku pracy oraz zachęceniu pracodawców do tworzenia miejsc pracy dla osób do 30 roku życia i ułatwianiu wejścia na rynek pracy młodym osobom bez doświadczenia zawodowego.

Tak dobre dane o bezrobociu w Mieście nie wymagały komentarzy, stąd też przyjęte zostały bez uwag.

O zieleni i ptakach

Utrzymanie 72,61 hektarów zieleni w Mieście oceniono dobrze. Ocena dot. zarówno terenów zielonych nad zalewem (2,2 ha), na osiedlach, jak i zieleni urządzonej i utrzymywanej na skwerach, ulicach, placach i parkach (38,1 ha). Za najbardziej efektowne uważa się pasy zieleni w ciągach ulic (a jest ich blisko 60 o powierzchni ok. 15 ha) tj.: Kilińskiego, Sienkiewicza, 3 Maja i Cmentarnej. W ostatnich 2 latach nie zanotowano w zieleni miejskiej ingerencji szkodników owadzich ani innych chorób drzew, natomiast zintensyfikowano - jak czytamy w raporcie: "Informacji o stanie zieleni na terenach komunalnych Miasta Siedlce w latach 2016 i 2017" - prace związane z przebudową drzewostanu w centrum Siedlec, w ulicach: Piłsudskiego, Pułaskiego i na Skwerze Niepodległości. Jak co roku powtarzają się natomiast problemy dot. wydeptywania trawników, kradzieże nowych sadzonek kwiatów, niszczenie urządzeń towarzyszących zieleni.

W tej części dyskusji powrócił temat gawronów. Od kilku lat Miasto skutecznie walczy z problemem, różnymi metodami. Ostatnimi laty najskuteczniejszymi metodami - dopuszczonymi przez ekologów - jest płoszenie ptaków przez sokolników oraz strącanie gniazd przed okresem lęgowym. Efekty są widoczne: kilka lat temu było ponad 1000 gniazd w parku miejskim, a wszystkie działania podejmowane przez Miasto - w tym cztery płoszące ptaki sokoły - kosztowały ok. 160 tys zł. W 2017 roku Referat Ochrony Środowiska za wszystkie działania - w tym 2 płoszące gawrony sokoły - ponosi koszt 64 tys. zł. Gniazd jest w tej chwili ok. 20.

Radni podjęli też uchwałę w sprawie uzgodnienia prac pielęgnacyjnych dot. kilku drzew-pomników przyrody w Mieście.  Celem prac, które zostaną wykonane na dębie szypułkowym rosnącym na nieruchomości położonej przy ulicy Wojska Polskiego 18 oraz lipie drobnolistnej rosnącej na nieruchomości położonej przy ulicy Składowej 7, jest poprawienie ich statyki. Wymusi to usuniecie potencjalnych zagrożeń, jakie mogą one stwarzać dla otoczenia. Z alei rosnącej przy ulicy Janowskiej usunięte zostaną też zamierające lub martwe 4 lipy drobnolistne. Ich usunięcie poprawi bezpieczeństwo i estetykę pomnikowej alei, a wykonanie 30 nowych nasadzeń uzupełniających zapewni ciągłość istnienia alei, jako cennego obiektu przyrodniczego.

Będą większe dodatki motywacyjne

Radni przegłosowali uchwałę podnoszącą wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczycieli szkół podstawowych z obecnych 6 - do 7%. Z inicjatywą wyszedł Prezydent Miasta. Wprowadzona zmiana podyktowana była dostosowaniem zapisów obecnego regulaminu wynagradzania nauczycieli do obowiązującej struktury szkolnictwa, zgodnie z ustawą Prawo oświatowe, w związku z likwidacją gimnazjów. Po dokonanej zmianie regulaminu limit środków finansowych na dodatki motywacyjne w szkołach podstawowych będzie wynosił 7% kwoty przeznaczonej na wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli, a więc wzrośnie o 1% w stosunku do obecnego. Zmiana w regulaminie została uzgodniona ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli, tj. Związkiem Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału Powiatowego w Siedlcach oraz NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze Oddział Siedlce.

Tylko w roku ubiegłym siedlecki samorząd na dodatki motywacyjne dla nauczycieli stażystów, kontraktowych, mianowanych i dyplomowanych we wszystkich typach szkół i placówek, wydał 4 mln 122 tys. zł. Teraz czas wypłat dodatków po podwyżkach zależy od indywidualnych decyzji dyrektorów szkół i czasu ich podejmowania.

Część radnych opozycji wniosła projekt uchwały zrównującej w podwyżkach dodatku motywacyjnego również nauczycieli przedszkoli i innych placówek, motywując to podobną wielkością pensum, praca w wakacje i odpowiedzialnością za wychowanie i edukację maluchów w ich wczesnym okresie nauki i dojrzewania, oraz argumentując to bezzasadnością różnicowania dodatków w zależności od typu i poziomu szkoły.

- Troszczymy się o wszystkich nauczycieli i przyjdzie pora podwyżek również dla nauczycieli przedszkoli. - skomentował inicjatywę radnych opozycji szef Komisji Oświaty Rady Miasta Arkadiusz Mazurkiewicz. - Wydatkowaliśmy spore kwoty na nowe oddziały przedszkolne w kilku szkołach (m.in. 9,11, 12 - przyp. aut.), wdrożymy kolejną podwyżkę dla pracowników administracji szkolnej. Tą uchwałą wyrównujemy dysproporcje wśród nauczycieli szkół tego samego typu. - dodał.

17 punktów porządku obrad przyjętych jednogłośnie

20 marca 2017 r. Rada podjęła uchwałę dostosowującą sieć szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego reformą oświaty. Dla utworzonych
ośmioletnich szkół podstawowych w/w uchwała stanowiła akty założycielskie. Miastu jako organowi założycielskiemu pozostało nadanie pierwszego statutu każdej szkole. W związku z powyższym podjęcie tylu uchwał było uzasadnione.

Ponadto, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, z dniem 1 września br. dotychczasowe 6-letnie szkoły podstawowe uchwałą Rady stały się ośmioletnimi szkołami podstawowymi, dotychczasowe publiczne gimnazja stały się ośmioletnimi szkołami podstawowymi, a  zasadnicze szkoły zawodowe stały się branżowymi szkołami I stopnia. Szkoły policealne szkołami nowego typu. Etap zmian, zgodnie z postanowieniami ustawy, musiał się zakończyć podjęciem przez Radę Miasta Siedlce do dnia 30 listopada uchwał stwierdzających przekształcenia.

Caritas z działką

Po blisko 2-godzinnej dyskusji i głosowaniu zakończonym stosunkiem głosów: 13 za, 2 przeciw i 6 wstrzymujących się, radni Rady Miasta Siedlce wyrazili zgodę na sprzedaż Caritas Diecezji Siedleckiej, nieruchomości o pow. 0,6448 ha, położonej przy ul. Budowlanej w Siedlcach i udzielenie 90% bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości. Z inicjatywą uchwałodawczą wystąpił Prezydent Miasta, w odpowiedzi na wniosek Caritas o sprzedaż działki w trybie bezprzetargowym, z zastosowaniem bonifikaty od ceny sprzedaży. Obecnie nieruchomość jest użytkowana przez organizację na podstawie umowy użyczenia z 2007 r., na okres 20 lat.

Caritas Diecezji Siedleckiej jest kościelną osobą prawną, stanowiącą organizację pożytku publicznego. Sprzedana nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Południowej Dzielnicy Przemysłowej jest terenem przeznaczonym do zabudowy obiektami przemysłowo-usługowymi. Zgodnie z wyceną rzeczoznawcy wartość nieruchomości ustalona została na kwotę 3 800 000 zł. Zatem przy ustaleniu ceny równej wartości ustalonej przez rzeczoznawcę bonifikata wyniosłaby 3 420 000 zł, a do zapłaty 380 000 zł. W przypadku gdyby nabywca nieruchomości – Caritas zbył lub wykorzystał nieruchomość na inne cele niż uzasadniające udzielenie bonifikaty, przed upływem 10 lat od jej nabycia, jest zobowiązany do zwrotu kwoty równej naliczonej bonifikacie po jej waloryzacji.

Nikt z radnych nie kwestionował potrzeby istnienia Centrum Integracji Społecznej - ośrodka podległego Caritas - prowadzącego na działce przy ul. Budowlanej działalność wsparciową dla osób wykluczonych społecznie, bezdomnych i bezrobotnych. Część radnych natomiast, argumentując to dbałością o budżet miejski, bądź niewykonaniem planu sprzedaży majątku komunalnego, proponowała niższą bonifikatę, lub przeniesienie ośrodka do budynku przy ul. Prusa 16 (po policji), tak aby działkę przeznaczyć do sprzedaży bez bonifikat.

- Wiemy co robi Caritas. To nie jest firma "krzak"; tam resocjalizują się ludzie, a wielu z nich stanęło dzięki Centrum Integracji Społecznej "na nogi". Ośrodek działa na rzecz ludzi, którymi inni nie chcą się zajmować. - apelował o poparcie uchwały Prezydent Wojciech Kudelski. - Caritas w pewnym sensie działa na rzecz całego naszego naszego społeczeństwa i - co ważne - chce tam inwestować i rozbudowywać ofertę pomocy. A chyba każdy inwestor chciałby lokować swoje pieniądze w teren, do którego ma prawo własności.

- Chodzi o cel społeczny. - argumentował prezydent. - Ta inwestycja spłaci się w szerszym zakresie społecznym, wielu ludzi uratuje z przysłowiowego rynsztoka. Pieniądze zainwestowane w sport, czy kulturę procentują w dłuższej perspektywie czasowej. Tu inwestujemy pieniądze w pomoc społeczną zwiększającą bezpieczeństwo w Mieście, ponieważ ludzie wykluczeni otrzymując tam pomoc, zdobywając zawód i środki na utrzymanie, nie będą agresywni wobec pozostałych Mieszkańców. Tym ludziom dajemy przysłowiową wędkę, a nie rybę, a efekt tego jest niewymierny. Na pozostałe wydatki powoli znajdziemy czas i pieniądze.

Prezydent przypomniał niegdyś przekazane z bonifikatą nieruchomości i efekty, jakie Miasto dzięki temu uzyskało. Pałac Ogińskich dla uniwersytetu, budynek dla liceum katolickiego na Świrskiego, działki: dla parafii przy Daszyńskiego, WLKS przy Gospodarczej, czy ostatnio działkę dla sądu przy Kazimierzowskiej. - Nasze działania potwierdziły się. Obiekty te obecnie upiększają i ubogacają Miasto. Nie marnotrawimy majątku komunalnego. To robimy tego dla księży, czy kościoła, ale dla naszych Mieszkańców, bo wszystkim im musimy stworzyć warunki i podać pomocną rękę. - stwierdził Wojciech Kudelski.

Radny Robert Chojecki wsparł pomysł sprzedaży argumentując, iż ośrodek ma przygotowanych kilka wysokobudżetowych projektów rozwojowych, w tym ze środków unijnych, ale ich wymogiem - oraz ubiegania się o kredyty - jest własność gruntów. - Byłam tam 10 lat temu i niedawno. Tam nikt nie próżnuje, a stan obiektu przed laty a teraz... to zupełnie inny obiekt, zdecydowanie zmieniony na plus - uzupełniła radna Stanisława Wardak.

- Caritas to jedna z niewielu instytucji przywracających godność ludzką i zawodową człowiekowi. - spuentował dyskusję Mariusz Orzełowski.

Więcej o działalności i jej efektach CIS w załącznikach poniżej.

opr. JiC

 

Znajdź nas na Facebooku: www.facebook.com/MiastoPrzyjazne.Siedlce/

 

Załączniki:

« Powrót