Aktualności

05-02-2018

Stypendia dla twórców

Stypendia dla twórców

Do końca lutego osoby zajmujące się twórczością artystyczną mogą składać wnioski o przyznanie stypendiów Prezydenta Miasta Siedlce na II  półrocze 2018 roku. Postępowanie konkursowe dotyczy nie tylko dorosłych twórców, ale także utalentowanych uczniów siedleckich szkół.

 

Prezydent Miasta Siedlce przypomina, że na mocy Uchwały Nr XXXVI/588/2005 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 sierpnia 2005 roku osoby zajmujące się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury, zamieszkałe na terenie miasta Siedlce mogą ubiegać się o przyznanie stypendium na II półrocze 2018 roku.

Wniosek o przyznanie stypendium (zamieszczony poniżej) powinien zawierać:
- dane osobowe wnioskującego,
- informacje o dorobku twórczym, artystycznym, popularyzatorskim, konserwatorskim, naukowym lub innym,
- program stypendium - plan pracy w okresie pobierania stypendium, forma oraz termin zakończenia pracy,
- informacje o programie stypendium – temat, szczegółowy opis, harmonogram prac, preliminarz, cele, deklarację ewentualnych współorganizatorów, formę oraz termin zakończenia stypendium.

O przyznanie stypendiów na II półrocze 2018 roku mogą się również ubiegać uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych, posiadających szczególne osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej, zamieszkali na terenie miasta Siedlce (Uchwała Nr XIII/186/2003 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 sierpnia 2003 roku (z późn. zm.)

Kandydatury uczniów zgłasza dyrektor szkoły na wniosek:
- nauczyciela przedmiotu lub wychowawcy,
- samorządu uczniowskiego,
- rady pedagogicznej,
- rady rodziców,
-organizacji działających na terenie szkoły,
- instytucji kultury i sztuki,
- rodziców lub opiekunów prawnych ucznia,
- innych instytucji i organizacji.
Zgłoszenie ucznia powinno zawierać:
- dane osobowe ucznia,
- nazwa i adres szkoły oraz oznaczenie klasy, do której uczęszcza uczeń,
- uzasadnienie wniosku,
- program stypendium – plan pracy w okresie pobierania stypendium, forma oraz termin
zakończenia pracy.

Warunkiem otrzymania stypendium przez ucznia (oprócz ww. danych) jest posiadanie przez niego i złożenie łącznie z wnioskiem:
- udokumentowanej oceny z zachowania w ciągu ostatnich dwóch lat szkolnych bardzo dobrej lub wzorowej,
- udokumentowanej średniej ocen w ciągu dwóch ostatnich lat m.in. 4,0 (nie stosuje się dla uczniów klas I-III),
- udokumentowanych osiągnięć z zakresu twórczości artystycznej, upowszechniania kultury
i ochrony dóbr kultury na terenie miasta Siedlce.

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w terminie do dnia 28 lutego 2018 r. w Biurze Obsługi Interesanta, Urząd Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2.

Wnioski o przyznanie stypendium można otrzymać w Referacie Kultury, Sportu i Turystyki (pok. 112), Urząd Miasta w Siedlcach, Skwer Niepodległości 2.

Są również dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta:  www.siedlce.pl

 

Informacja w sprawie przyznania stypendiów artystycznych Prezydenta Miasta Siedlce na rok 2018 (roczne i I półrocze 2018).

Na podstawie Uchwały Nr XXXVI/588/2005 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 sierpnia 2005 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu i wysokości przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury, zamieszkałym na terenie miasta Siedlce, po zapoznaniu się z opinią Komisji Stypendialnej (powołanej Zarządzeniem Nr 419/2017 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 10.11.2017 roku), przyznano stypendia artystyczne nw. osobom:


1. Chojnacki Andrzej;  Przygotowanie materiałów do publikacji pt. „Komuna jednemu dawała zęby… drugiemu dawała w zęby”,
2. Dobrzańska Joanna;  Promowanie nauki gry na instrumentach muzycznych wśród dzieci i młodzieży,
3. Giersz Paulina; Cykl prac malarskich „Siedlecka kultura tańca –Ulotność”,
4. Kopówka Edward;  Opracowanie, redakcja, przygotowanie do druku wspomnień Feliksa Kalińskiego pt. ”Moja walka niepodległość”,
5. Pasztor Agnieszka;  Przygotowanie materiałów do druku książki o Małgorzacie Ładzie-Maciągowej,
6. Pierzgalska Barbara;  Cykl wystaw malarskich oraz tkaniny unikatowej „Wspomnienia i powroty”,
7. Skarus Aneta;  Przygotowanie materiałów i nagranie płyty oraz albumu prezentującego zespół RIFF,
8. Skolimowski Paweł;  Realizacja teledysku promującego debiutancki album muzyczny zespołu „Apple Pie’,
9. Szlachowicz Irena;  Wykonanie cyklu prac malarskich pn. „Aleksandria i …”,
10. Tomaszewski Krzysztof;  „Proces siedleckiego poety”… czyli poetycka debata o poezji w Siedlcach (1990-2017),
11. Trebnio-Liss Halina; Wykonanie cyklu prac malarskich „Kwiaty w pejzażu’.

Na podstawie Uchwały Nr XXXVI/589/2005 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 sierpnia 2005 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu oraz wysokości udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych posiadających szczególne osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej, upowszechniania
i ochrony dóbr kultury, zamieszkałych na terenie miasta Siedlce, po zapoznaniu się z opinią Komisji Stypendialnej (powołanej Zarządzeniem Nr 420/2017 Prezydenta Miasta Siedlce
z dnia 10.11.2017 r.), przyznano stypendia artystyczne nw. uczniom:

1. Filimon Paulina; Przygotowanie materiału poetyckiego pt. „Poezja w zwierciadle młodości –Siedlce i…”,
2. Łopuszyńska Michalina; Przygotowanie przedstawienia teatralnego „Duża przerwa”,

3. Ślepowrońska Olga Wykonanie koncertu piosenek anglojęzycznych inspirowanych różnymi gatunkami muzycznymi.

aut. źr. 

Znajdź nas na Facebooku:  www.facebook.com/MiastoPrzyjazne.Siedlce/ 

Załączniki:

« Powrót