Aktualności

20-04-2018

Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.

Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.

Miasto Siedlce, zgodnie z ustawą, zapewnia dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, kilkunastu grupom uprawnionych, m.in.: młodzieży, osobom starszym, kombatantom i weteranom oraz osobom posiadającym Kartę Dużej Rodziny.

 

Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2017 r., poz. 2030) od 1 stycznia 2016 r. Miasto Siedlce zapewnia dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego. 

Z darmowej pomocy prawnej mogą skorzystać następujące grupy osób:

Osoby uprawnione Forma wykazania uprawnienia
osoby fizyczne, którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r., poz. 1769, ze zm.) i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia oryginał albo odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenie o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej

pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia

osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2017 r., poz. 1832, ze zm.) ważna Karta Dużej Rodziny
osoby, które uzyskały zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2016 r., poz. 1255, ze zm.) zaświadczenie, o którym mowa w ustawie o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
osoby, które posiadają ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz.U. Nr 205, poz. 1203, ze zm.) ważna legitymacja weterana albo legitymacja weterana poszkodowanego
osoby, które nie ukończyły 26 lat dokument stwierdzający tożsamość
osoby, które ukończyły 65 lat dokument stwierdzający tożsamość
osoby, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty oświadczenie, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej
kobiety, które są w ciąży dokument potwierdzający ciążę


Każdy przypadek udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej jest dokumentowany w karcie nieodpłatnej pomocy prawnej.

Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej może zawrzeć w karcie nieodpłatnej pomocy prawnej, za zgodą osoby uprawnionej, dane zbiorcze dotyczące osoby uprawnionej (wiek, płeć, wykształcenie, średni miesięczny dochód netto, liczba członków gospodarstwa domowego, miejsce zamieszkania, posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności).

Odmowa ujawnienia tych danych nie stanowi podstawy odmowy udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna będzie polegała na:
• poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach;
• wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
• udzieleniu pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym;
• sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:
• prawa rodzinnego,
• prawa pracy,
• rozpoczęcia działalności gospodarczej,
• prawa cywilnego,
• ubezpieczeń społecznych, prawa do opieki zdrowotnej,
• prawa administracyjnego,
• prawa karnego,
• związanym z ciążą i urodzeniem dziecka.

Pomoc nie będzie obejmowała spraw:
• podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
• z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,
• związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do jej rozpoczęcia.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej funkcjonujące w Siedlcach:

Miejsce świadczenia  nieodpłatnej pomocy prawnej Dni świadczenia pomocy Godziny świadczenia pomocy

Urząd Miasta Siedlce Biuro Obsługi Interesantów

ul. Skwer Niepodległości 2

poniedziałek 14.00 – 18.00
wtorek 9.00 – 11.00, 13.00 – 15.00
środa, piątek 11.00 – 15.00
czwartek 9.00 - 13.00

Urząd Miasta Siedlce

ul. Krystyny Osińskiej 6

poniedziałek - piątek 10.00 – 14.00

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

ul. Henryka Sienkiewicza 32

poniedziałek - piątek 8.30 – 12.30
     

Punkt przy ul. Krystyny Osińskiej jest prowadzony przez Fundację TOGATUS PRO BONO z siedzibą w Olsztynie.

Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana osobom uprawnionym według kolejności zgłoszeń.

Kobiecie, która jest w ciąży pomoc prawna udzielana jest poza kolejnością.

Osoba udzielająca pomocy prawnej może ustalić inną kolejność z ważnych powodów.

 

opr. własne

Znajdź nas na Facebooku: www.facebook.com/MiastoPrzyjazne.Siedlce/
 

« Powrót