Aktualności

16-05-2018

Piaski Zamiejskie do wglądu

Piaski Zamiejskie do wglądu

Prezydent Siedlec zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Piaski Zamiejskie, Żniwna i Stodolna. Uwagi do planu magistrat przyjmuje do 19 czerwca.

Plan udostępniony jest już od 27 kwietnia, a będzie można zapoznać się z nim do 29 maja w siedzibie Urzędu Miasta Siedlce, w pokoju nr 109, w godzinach od 8.00 do 15.00 .

Uwagi do przedmiotowego opracowania należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.06.2018 r.

Na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz uchwały Rady Miasta Siedlce Nr XLVI/832/2014 z dnia 30 października 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Piaski Zamiejskie, Żniwna i Stodolna, Prezydent zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Piaski Zamiejskie, Żniwna i Stodolna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28.05.2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta Siedlce, sala nr 53 o godz. 16.00.

W dniu 28.05.2018 r. w siedzibie Urzędu w pokoju nr 109, w godzinach od 13.00 do 16.00, dyżur autorski będzie pełnił główny projektant planu.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Siedlce z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.06.2018 r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej, zgodnie z art. 18 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy.

 

źr. UM

Znajdź nas na Facebooku: www.facebook.com/MiastoPrzyjazne.Siedlce/


 

« Powrót