Aktualności

28-12-2018

Głosowania przełożone

Głosowania przełożone

Po emocjonującej dyskusji radni podjęli uchwały o zdjęciu z porządku obrad III Sesji, najważniejszych głosowań: merytorycznie powiązanych - uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2019-2035 i w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Siedlce na 2019 rok.

Punkty porządku obrad dotyczące podjęcia uchwał w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Siedlce na lata 2018-2035 (z ujętymi 10 milionami dodatkowego zadłużenia przegłosowanego na listopadowej sesji) i uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2018 rok, przegłosowano pozytywnie.

Podczas III sesji 28 grudnia radni większością głosów odłożyli na styczeń 2019 roku najważniejsze głosowania: nad uchwałą w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Siedlce na lata 2019-2035 i nad uchwaleniem budżetu na 2019 rok z wnioskami Prezydenta Miasta Andrzeja Sitnika. Wnioski o zdjęcie obu punktów obrad nt. temat przegłosowano 12 głosami "za" przy 11 głosach przeciwko (wyniki tych głosowań poniżej w plikach)

Przebieg III sesji Rady Miasta z 28 grudnia 2018 r.

Projekt budżetu na 2019 tutaj: + wniosek Prezydenta Miasta w pliku poniżej.

Podwyższenie kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”. Uchwała w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego "Pomoc Miasta Siedlce w zakresie dożywiania na lata 2019-2023”.

Radni podwyższyli do 150% kryterium dochodowe uprawniające osoby korzystające z pomocy społecznej, w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego, na zakup posiłku lub żywności i objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023". Program zakłada możliwość otrzymania przez gminy wsparcia finansowego w zakresie zadań własnych dotyczących przyznawania posiłku osobom tego pozbawionym oraz dożywiania dzieci.

W ramach programu pomoc społeczna jest udzielana w jednej z trzech form: posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, bądź świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

Od stycznia 2019 roku w/w kryterium dochodowe dla osób samotnych chcących skorzystać z programu wynosiło będzie 1051,5 zł.; dla członków rodzin – 792 zł. (przed zmianą adekwatnie: (701 zł/528 zł.)

Celem Programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji i rozszerzenie grona osób potencjalnych korzystających.

W drugim z programów:  Pomoc Miasta Siedlce w zakresie dożywiania na lata 2019-2023”, Rada Ministrów uzależniła udzielenie pomocy w formie posiłku bez potrzeby wydawania decyzji administracyjnej i przeprowadzania wywiadu środowiskowego od przyjęcia przez gminę programu osłonowego.

W 2017 r. w Siedlcach wsparciem w ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 objęte zostały 2.304 osoby. W ramach realizacji programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 „Pomoc Miasta Siedlce w zakresie dożywiania” w 2017 r. z posiłku w trybie udzielania pomocy bez potrzeby wydawania decyzji administracyjnej oraz przeprowadzania wywiadu środowiskowego wsparciem objęto 72 dzieci.

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg na terenie miasta Siedlce i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu i odstąpienia od jego usunięcia na rok 2019.

Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu dla pojazdów usuniętych należą do zadań własnych miasta (powiatu), dlatego też Rada Miasta corocznie w drodze uchwały ustala wysokość stawek kwotowych za usuwanie i przechowywanie (parkowanie) pojazdów.

Przy ustalaniu wysokości opłat wzięto pod uwagę rzeczywiste koszty usunięcia i przechowywania pojazdu wynikające z przeprowadzonego rozeznania rynku. W uchwale radni zadecydowali, iż proponowane stawki kwotowe za ww. usługi ustalono w wysokościach odpowiednio nieprzekraczających maksymalnych kwot określonych w art. 130a ust.
6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 z późn. zm.).

Maksymalne stawki ustawowe / stawki proponowane w przyjęte w podjętej uchwale:
1. za usuwanie (dojazd, załadunek, holowanie, rozładunek),
1) rowerów i motorowerów - 115,00 zł / 60,00 zł.,
2) motocykli - 227,00 zł / 100,00 zł.,
3) pojazdu do 3,5 t dmc - 494,00 zł / 210,00 zł.,
4) pojazdu od 3,5 t dmc do 7,5 t dmc - 616,00 zł / 245,00 zł.,
5) pojazdu od 7,5 t dmc do 16,0 t dmc - 871,00 zł / 285,00 zł.,
6) pojazdu powyżej 16,0 t dmc - 1.284,00 zł / 400,00 zł.,
7) pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne - 1.562,00 zł / 750,00 zł.,

2. za parkowanie na parkingu strzeżonym (za 1 dobę)
1) rowerów i motorowerów - 21,00 zł / 6,00 zł.,
2) motocykli - 28,00 zł / 10,00 zł.,
3) pojazdu do 3,5 t dmc - 41,00 zł / 23,00 zł.,
4) pojazdu od 3,5 t dmc do 7,5 t dmc - 53,00 zł / 26,00 zł.,
5) pojazdu od 7,5 t dmc do 16,0 t dmc - 77,00 zł / 30,00 zł.,
6) pojazdu powyżej 16,0 t dmc - 139,00 zł / 45,00 zł.,
7) pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne - 204,00 zł / 60,00 zł.

Uchwała w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach budżetu obywatelskiego.

Proponowana zmiana w zasadach i trybie przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach
budżetu obywatelskiego, wynika z obowiązku określenia trybu odwoławczego od oceny formalnej i merytorycznej złożonych przez Mieszkańców wniosków, dokonywanej przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego. Ponadto wprowadzono kilka innych - wynikających ze zmiany ustawy - korekt w siedleckim budżecie obywatelskim, tj.:

- roczna kwota wydzielona na Budżet Obywatelski z budżetu miasta Siedlce wyniesie nie mniej niż 0,5% wydatków miasta zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu (było min. 500 tys zł.)

- kwota przeznaczona na realizację jednego projektu nie może być wyższa niż 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych),

- propozycja projektu musi zostać poparta pisemnie na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do formularza zgłoszeniowego przez co najmniej 40 mieszkańców, a nie jak dotychczas 15 osób,

- w przypadku odrzucenia propozycji zadania w wyniku weryfikacji wnioskodawcy przysługuje możliwość złożenia protestu; protest wraz z uzasadnieniem składany będzie się do Prezydenta Miasta Siedlce, w nieprzekraczalnym terminie 3 dni roboczych od dnia podania do publicznej wiadomości informacji. Decyzja Prezydenta będzie kończyła proces odwoławczy (brak podobnego zapisu dotychczas).

Zmiany Statutu Miasta Siedlce

Wnioskodawcy - grupa 12 radnych - zaproponowali zmianę zakresu działania dwóch Komisji Rady Miasta: Komisji Kultury i Sportu oraz Komisji Spraw Społecznych. W uzasadnieniu udo uchwały napisano: Po dokładnym zapoznaniu się z zakresem działania tych Komisji uważamy, że celowym będzie włączenie spraw związanych ze sportem i rekreacją do Komisji Spraw Społecznych. Komisja ta zajmować się będzie między innymi tematami związanymi ze zdrowiem, a sport jest zawsze bliski zdrowiu, gdyż ruch w młodym wieku stymuluje jego prawidłowy rozwój, a w późniejszym podtrzymuje kondycję i zdrowie. Sport w dzisiejszych czasach jest zjawiskiem społecznym, ma wielkie zapotrzebowanie i olbrzymi odbiór społeczny. Proponowana zmiana jest także korzystna dla kultury, gdyż mając jednorodny zakres tematyki, Komisji łatwiej będzie działać i wypracować najlepsze opinie.

Radni 12 głosami "za" przyjęli uchwałę a 11 osób głosowało przeciwko.

Radni uchwalili poza tym uchwałę w sprawie podróży służbowych Przewodniczącego Rady i Radnych, w której ustalono sposób rozliczania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy i stawki za kilometr przebiegu pojazdu nie będącego własnością Miasta. Radni przyjęli ponadto plany pracy Rady Miasta na 2019 rok i plany pracy Komisji Rady Miasta na 2019 rok.

 

opr. JiC

Załączniki:

« Powrót