Aktualności

05-04-2019

Zmiana planu zagospodarowania

Zmiana planu zagospodarowania

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie „Południowej Dzielnicy Przemysłowej’


Prezydent Miasta Siedlce informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie „Południowej Dzielnicy Przemysłowej”. Obszar objęty projektem zmiany planu obejmuje określone tereny u zbiegu ulic Brzeskiej i Starzyńskiego o powierzchni ok. 17,93 ha.

Zmiany w odniesieniu do obowiązującej uchwały polegają na zastąpieniu dla części terenu zabudowy usługowej, oznaczonego symbolem 5U, przeznaczeniem terenu obiektów produkcyjno-usługowych, oznaczonym symbolem 11PU.

Zmiany polegają także na dodaniu dla terenów 5U i 11PU określenia sposobu usytuowania obiektów budowlanych w stosunku do granic przyległych nieruchomości.
Z projektem zmiany planu można zapoznawać się od 05 kwietnia 2019 r. do 08 maja 2019 r., w siedzibie Urzędu Miasta Siedlce (Skwer Niepodległości 2), w pokoju nr 119 w godzinach od 8.00 do 15.00. Uwagi można składać do 28 maja 2019 r.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 11 kwietnia 2019 r. (czwartek) w siedzibie Urzędu Miasta Siedlce (Skwer Niepodległości 2) w sali nr 53 o godz. 16.00, dyżur autorski będzie pełniony od godz. 12.00 w pokoju nr 119.
 


 

Załączniki:

« Powrót