Aktualności

10-07-2019

Komunikat Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Siedlcach

Komunikat Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Siedlcach

UWAGA mieszkańcy miasta i gminy! Wody opadowe NIE do kanalizacji sanitarnej.

Wprowadzanie wód opadowych do kanalizacji sanitarnej poprzez podłączenie rur spustowych, krat czy wpustów do instalacji kanalizacyjnej czy też otwieranie studzienek kanalizacyjnych dla odprowadzenia wody deszczowej z posesji są działaniami zakazanymi przepisami prawa. Zgodnie z art. 9 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków „Zabrania się ….. wprowadzania tych wód opadowych i roztopowych oraz wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej”.
Za nieprzestrzeganie tych zakazów ustawa przewiduje grzywnę do 10 000 zł.
Wobec powyższego Przedsiębiorstwo wzywa wszystkich odbiorców, którzy w jakikolwiek sposób odprowadzają wody opadowe do kanalizacji sanitarnej, do zlikwidowania podłączeń czy spustu wody opadowej do studzienek kanalizacyjnych. Prosimy o wykonanie tego stosując się do przepisów prawa, ale także kierując się dobrem tych odbiorców, których nieruchomości są zalewane w wyniku stosowania niedozwolonych praktyk.


Istniejące nieprawidłowości prosimy usunąć do dnia 30.09.2019r.


Po tym terminie Przedsiębiorstwo będzie przeprowadzało kontrole ww. zakresie i zastrzega, że w przypadku stwierdzenia nielegalnych podłączeń wód opadowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej może wystąpić o ukaranie zgodnie z art. 28 ust. 4a cyt. wyżej ustawy.


                                                                                                                                Prezes Zarządu - Adam Jonczyk

 

« Powrót