Aktualności

03-10-2019

Wniosek o lokalizację inwestycji mieszkaniowej

Wniosek o lokalizację inwestycji mieszkaniowej

Prezydent Miasta Siedlce informuje o zamieszczeniu wniosku o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi, drogą wewnętrzną i infrastrukturą techniczną przy ul. Aleksandrowskiej na działkach nr geod. 77 i 4/2 obr. 38 w Biuletynie Informacji Publicznej – BIP Miasta Siedlce www.bip.siedlce.pl

Zainteresowani mogą składać uwagi do wniosku: w postaci papierowej na adres: Urząd Miasta Siedlce Skwer Niepodległości 2, 08-110 Siedlce oraz na stanowisko nr 2 w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta Siedlce lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej - za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP, opatrzone kwalifikowanym podpisem albo podpisem zaufanym.
 

Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Siedlce z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu w terminie 21 dni od dnia zamieszczenia wniosku na stronie Biuletynu Informacji Publicznej gminy, tj. do 24 października 2019 r.


Wniosek o lokalizację inwestycji mieszkaniowej przy ul. Aleksandrowskiej
 

« Powrót