Oświata

  Siedlecki rynek usług edukacyjnych jest bardzo dobrze rozwinięty.

 

 

Na terenie miasta funkcjonuje 16 przedszkoli publicznych i 23 niepublicznych, gwarantując wychowanie przedszkolne na bardzo wysokim poziomie. Baza przedszkoli gwarantuje objęcie opieką 1 918 dzieci w przedszkolach publicznych i 1 603 dzieci w przedszkolach niepublicznych, co w pełni pokrywa istniejące w mieście potrzeby. Większość przedszkoli niepublicznych nadal dysponuje wolnymi miejscami. Ponadto 234 dzieci realizuje wychowanie przygotowanie przedszkolne w 12 oddziałach w szkołach podstawowych.
W bieżącym roku szkolnym do publicznych szkół podstawowych uczęszcza 5 901 uczniów, a do klas gimnazjalnych w szkołach podstawowych 1 526 uczniów. W Miejskich przedszkolach Nr 20, 21, 27 oraz w Szkole Podstawowej Nr 6 im. Władysława Broniewskiego i w Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Tadeusza Kościuszki dzieci uczą się także w oddziałach integracyjnych. Sieć szkół publicznych uzupełnia oferta 5 niepublicznych szkół podstawowych oraz 2 niepublicznych gimnazjów, prowadzonych przez Diecezję Siedlecką, Samodzielne Koło Terenowe Nr 161 Społecznego Towarzystwa Oświatowego oraz Stowarzyszenie Polski Ruch Społeczno - Humanitarny, które prowadzi także oddziały przysposabiające do pracy zawodowej. Prowadzenie szkół podstawowych Miasto Siedlce przejęło 1 stycznia 1994 roku i od tej pory corocznie na realizację zadań zwiększa znacznie nakłady ponad subwencję oświatową. Z jednej strony to efekt świadomej lokalnej polityki oświatowej, z drugiej zaś konieczność, wobec nieadekwatnego udziału subwencji oświatowej z budżetu państwa w wydatkach na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą. Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, klasy sportowe, realizowane przez szkoły liczne projekty edukacyjne sprawiają, że dzieci i młodzież osiągają bardzo dobre wyniki na sprawdzianach kompetencji oraz egzaminach gimnazjalnych. Potwierdzają ten fakt średnie, które są wyższe od średnich krajowych i na Mazowszu.

W szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Siedlce wszystkich typów dla młodzieży uczy się 5 251 uczniów, w tym w liceach ogólnokształcących – 43 % oraz w szkołach zawodowych – 57 %. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica funkcjonują szkoły z oddziałami integracyjnymi. Szkolnictwo siedleckie wyróżnia się na tle kraju możliwością kształcenia integracyjnego dzieci i młodzieży na wszystkich etapach edukacyjnych systemu oświaty. Już od 14 lat nabór do szkół ponadgimnazjalnych odbywa się elektronicznie. Siedlce są jednym z pierwszych miast w kraju, które skorzystały z tej możliwości. Także uczniowie klasy pierwszej Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Świętej Rodziny korzystają z elektronicznego systemu naboru. Ofertę publicznych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży uzupełnia 5 publicznych szkół ponadgimnazjalnych.
Kształceniem dorosłych zajmuje się Centrum Kształcenia Ustawicznego placówka publiczna prowadzona przez Miasto Siedlce. W mieście funkcjonuje ponadto 21 niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych dla dorosłych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne. Uczy się w nich blisko 3 000 osób.

Szkolnictwo ponadgimnazjalne, podobnie jak szkolnictwo wyższe, poza funkcją edukacyjną, jest ważnym elementem dynamizującym procesy rozwojowe miasta i podnoszącym jego prestiż. Na początku roku szkolnego 2017/2018 do ewidencji szkół i placówek niepublicznych wpisanych jest aż 67 niepublicznych szkół i placówek różnych typów.
W ostatnich latach obserwujemy wzrost udziału uczniów szkół zawodowych w strukturze szkół ponadgimnazjalnych. Szkoły zawodowe, które latami przegrywały prestiżem z liceami ogólnokształcącymi, obecnie przyciągają więcej uczniów, a ich szanse na rozwój są większe. Oferta szkolnictwa zawodowego w Siedlcach jest urozmaicona i wyróżnia się tym w skali kraju.

Technika pozwalają młodzieży uzyskać następujące tytuły:
1. technik architektury krajobrazu,
2. technik budownictwa,
3. technik cyfrowych procesów graficznych,
4. technik drogownictwa,
5. technik ekonomista,
6. technik elektronik,
7. technik elektryk,
8. technik geodeta,
9. technik handlowiec,
10. technik hotelarstwa,
11. technik informatyk,
12. technik kelner,
13. technik kucharz,
14. technik logistyk,
15. technik mechanik,
16. technik mechatronik,
17. technik obsługi turystycznej,
18. technik ogrodnik,
19. technik organizacji reklamy,
20. technik pojazdów samochodowych,
21. technik rolnik,
22. technik spedytor,
23. technik technologii żywności,
24. technik teleinformatyk,
25. technik transportu kolejowego,
26. technik urządzeń sanitarnych,
27. technik dróg i mostów kolejowych,
28. technik żywienia i gospodarstwa domowego,
29. technik żywienia i usług gastronomicznych.
30. technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Z kolei zasadnicze szkoły zawodowe pozwalają zdobyć następujące zawody:
1. blacharz samochodowy
2. cukiernik
3. elektryk
4. elektromechanik
5. elektromechanik pojazdów samochodowych
6. kucharz małej gastronomii
7. malarz-tapeciarz
8. mechanik motocyklowy
9. mechanik pojazdów samochodowych
10. mechanik-monter maszyn i urządzeń
11. monter-elektronik
12. operator obrabiarek skrawających
13. murarz
14. ogrodnik
15. posadzkarz
16. sprzedawca
17. stolarz
18. lakiernik
19. piekarz
20. fryzjer
21. rzeźnik-wędliniarz
22. monter instalacji i urządzeń sanitarnych
23. technolog robót wykończeniowych w budownictwie

Oferta szkolnictwa zawodowego zmienia się dość dynamicznie ostatnich latach . Stało się to dzięki zrealizowaniu przez Miasto Siedlce jednego z najważniejszych zadań strategicznych pn. projekt badawczy "Rozwój szkolnictwa zawodowego w Siedlcach w dostosowaniu do potrzeb rynku pracy". Partnerami Miasta Siedlce w tym przedsięwzięciu było Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "Wiedza" w Warszawie oraz Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie. Projekt o wartości 598 000 złotych był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W latach 2005 – 2017 Miasto Siedlce wykorzystało wsparcie szkolnictwa poprzez środki unijne w łącznej wysokości ponad 16 milionów złotych. Obecnie 4 zespoły szkół ponadgimnazjalnych zaangażowane są w realizację projektu: „Zawodu mistrzowie – Rynku pracy królowie” dofinansowanym w 90% ze środków unijnych przy ogólnej wartości projektu w wysokości 2 162 689 zł.
Praktyczną stronę kształcenia zawodowego zapewnia w największym stopniu Centrum Kształcenia Praktycznego, które należy do największych w kraju. Centrum współpracuje ze wszystkimi zespołami szkół ponadgimnazjalnych oraz specjalnym ośrodkiem szkolno - wychowawczym. Szkoły współpracują także z pracodawcami. O dobrej jakości szkolnictwa ponadgimnazjalnego świadczy fakt, że ponad połowa uczniów szkół ponadgimnazjalnych pochodzi spoza Siedlec, a niejednokrotnie z odległych ośrodków.

Kształcenie specjalne odbywa się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. W skład Ośrodka wchodzą: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła zawodowa, szkoła przysposabiająca do pracy oraz internat. Szkoła zawodowa kształci uczniów w zawodzie piekarza, stolarza i kucharza małej gastronomii.

Pomoc psychologiczną świadczy Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, która współpracuje i wspomaga wszystkie szkoły i placówki na terenie miasta, świadcząc też dodatkowe usługi na rzecz innych powiatów w drodze porozumień.
Miasto Siedlce prowadzi także własną placówkę doskonalenia nauczycieli - Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli. Placówka posiada akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Ofertę szkolnictwa publicznego uzupełnia duża liczba szkół i placówek niepublicznych.

Od wielu lat bardzo ważnym zadaniem realizacyjnym zapisanym w strategii rozwoju Miasta Siedlce jest: „Wspieranie rozwoju szkolnictwa wyższego”. Odnosi się przede wszystkim do dwóch siedleckich uczelni – Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego oraz niepublicznej Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa. Realizacja tego zadania zawiera także sprzężenie zwrotne. Obie szkoły wyższe to bardzo ważny czynnik rozwoju miasta, zarówno w sensie ekonomicznym, jak też w obszarze edukacji na wszystkich szczeblach. Wśród wielu inicjatyw mających wzajemne wsparcie uczelni i miasta dobrymi przykładami współpracy są choćby projekty realizowane w ramach EFS. Pierwszy projekt „Praktyki pedagogiczne – kompetentnie, twórczo, przyjemnie” zrealizowany w latach 2010-2014 przyniósł efektywny model praktyk. Zrealizowano cele związane z aktualizowaniem wiedzy przedmiotowej, metodycznej i wychowawczej nauczycieli i studentów oraz lepszym przygotowaniem szkół do prowadzenia praktyk. W ramach projektu zakupiono nowe wyposażenie i pomoce dydaktyczne. W projekcie uczestniczyło 18 szkół różnych typów. Celem głównym drugiego innowacyjnego projektu „Chemia – wiem, umiem, rozumiem” było zwiększenie zainteresowania uczniów szkół ponadgimnazjalnych kontynuacją kształcenia na kierunku chemia. Projekt został skierowany jest do nauczycieli i uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Uczestniczyli w nim uczniowie z siedleckich liceów ogólnokształcących i zespołów szkół ponadgimnazjalnych. W obu projektach liderem był Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny a Miasto Siedlce partnerem.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji różnych zadań oświatowych są zawarte w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Siedlce.
Uwaga: liczby uczniów są podane wg sprawozdania Systemu Informacji Oświatowej - według stanu na 30 września 2017 roku.