Wsparcie z Unii Europejskiej

« poprzednia strona   [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25] 

dla rozwoju Mazowsza

Miasto Siedlce
zrealizowało projekt pn.

"Przebudowa ul. Sokołowskiej w Siedlcach na odcinku od skrzyżowania z  ul.  Ks.  J.  Popiełuszki do skrzyżowania z  ul.  Jagiełły”

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet III "Regionalny system transportowy” Działanie 3.1 "Infrastruktura drogowa”

Informacje dotyczące projektu:

Całkowita wartość: 5  033  881,75 zł

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 4  277  950,33 zł

Okres realizacji: 2008-2010

Beneficjent: Miasto Siedlce

Opis projektu:

ul. Sokołowska stanowi drogę wjazdową do miasta z kierunku północnego. Projekt "Przebudowa ul. Sokołowskiej w Siedlcach na odcinku od skrzyżowania z ul. Ks. J. Popiełuszki do skrzyżowania z ul. Jagiełły", o łącznej długości ok. 535 mb, polegał na:

- uzupełnieniu nawierzchni, 
­  wykonaniu zjazdów (26 szt.),
­  wykonaniu chodników,
­  wykonaniu ścieżek rowerowych,
­  wykonaniu zatok autobusowych (2 szt.),
­  wykonaniu zieleńców,­  budowie kanalizacji deszczowej.

Po stronie lewej włączono ścieżkę rowerową w skrzyżowanie z ul. Popiełuszki nawiązując do istniejącej geometrii skrzyżowania, natomiast po stronie prawej początek robót przyjęto za zatoką autobusową ze względu na zabudowę.

Na całej długości odcinka wykonano obustronne jednokierunkowe ścieżki rowerowe o szer. ok. 1,5 m oraz chodniki o szer. 1,5-2,0 m oddzielone od jezdni zieleńcami i opaską bezpieczeństwa o szer. ok. 0,5  m. Przebudowano jedną zatokę autobusową po stronie wschodniej oraz wybudowano jedną zatokę po stronie zachodniej w nowej lokalizacji ze względu na występujące kolizje oraz brak odpowiednich parametrów geometrycznych przy zatoce istniejącej. Jezdnia i zatoki autobusowe zostały obramowane betonowymi krawężnikami.

Na przedmiotowym odcinku wybudowano kanalizację deszczową (istnieje kanał ogólnospławny) wraz z przykanalikami do studni wpustowych oraz wyrównano istniejącą nawierzchnię jezdni wraz z nakładką z asfaltobetonu.

Pasy zieleni pomiędzy jezdnią i ogrodzeniami zostały oczyszczone, rozplantowane, użyźnione i obsiane trawą. W związku z kolizją istniejących drzew z geometrią ulicy, wymagana była ich częściowa wycinka. Usunięte drzewa zostały zastąpione przez nowe nasadzenia.
W ramach zadania zostały wprowadzone oznakowania poziome i pionowe ciągów rowerowych, przejść dla pieszych oraz stała organizacja ruchu dla pojazdów.

 

 

 

 

 

 

 

« poprzednia strona   [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]